Ing. Jarmila Králová, PhD.

Ing. Jarmila Králová, PhD.

Narodená v roku 1971. Je laičkou spoločenstva Rodiny pátra Chevaliera pri MSC a FDNSC. Študovala na SPU v Nitre, doktorandské štúdium ukončila na UKF v Nitre. Vyše 25 rokov pôsobí v neziskovom sektore. Pracovala v Združení STORM, v Nízkoprahovom klube CIRKUS. Je certifikovanou lektorkou. Pôsobí ako trénerka a koordinátorka dobrovoľníkov, trénerka komunikácie, projektová poradkyňa pre neziskové organizácie. Prednáša pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Viac ako 20 rokov sa venuje problematike spoluzávislosti a závislosti. Je dôverníčkou triedy A Rady všeobecných služieb AA SR. Absolvovala kurzy Nenásilná komunikácia, Facilitácia, výcviky a akreditované vzdelávania Komunikácia s agresívnym a manipulatívnym klientom, Harm reduction, Prevencia sociálno - patologických javov mládeže, Protidrogová prevencia, Projektový manažment. Na Lukovom dvore vedie duchovné cvičenia „Ako sa oslobodiť od závislosti a spoluzávislosti“, založila svojpomocnú skupinu k danej problematike.

Zoznam kurzov lektora:

  • Lektor momentálne nevedie žiaden kurz.