Laici Rodiny Chevaliera

Sme spoločenstvo ľudí, ktorí osobne poznajú pátrov MSC, sestry FDNSC a ktorým je blízka spiritualita Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Prostredníctvom modlitby, stretnutí a spolupráce s misionármi a sestrami sa snažíme o to, aby sa rozširovala úcta k Srdcu Ježišovmu, ktoré je prameňom mnohých milostí.
Laici Rodiny Chevaliera sa každoročne zasväcujú Srdcu Ježišovmu a berú na seba záväzok každodenne sa modliť modlitby, Ave Admirabile, Rozpomeň sa a Ustavičné uctievanie. Taktiež sú blízkymi spolupracovníkmi Misionárov MSC a sestier FDNSC.

Jednotlivé formy a spôsoby zasvätenia

Laickí spolupracovníci sa v spoločenstve s misionármi MSC a sestrami FNDSC rozhodli zdieľať modlitbu a povzbudzovať sa navzájom v prežívaní spoločného povolania krstom k svätosti. Spolu s pátrami, bratmi a sestrami zdieľajú tú istú spiritualitu Srdca Ježišovho a v rámci možností majú priamu účasť na ich poslaní. S Božou milosťou sa usilujú byť živými svedkami Božej lásky všetkým ľuďom, predovšetkým však tým, ktorí sú zúfalí alebo trpia. Sľuby laikov sa obnovujú každý rok spolu so zasvätením sa Srdcu Ježišovmu.
Tí, ktorí sa necítia povolaní vziať na seba záväzok sľubov, môžu s misionármi a sestrami spolupracovať ako Priatelia Rodiny pátra Chevaliera alebo ako Priatelia duchovného centra Lukov dvor.
Priatelia RCH sú s nami spojení rozličnými cestami. Cez ich hodnotné priateľstvo, pomoc a službu, sú dobrodincami našej kongregácie a denne prítomní v našich modlitbách.
Priatelia duchovného centra Lukov dvor sú s nami v kontakte a podporujú poslanie a prácu MSC a FNDSC cez modlitby. Zúčastňujú sa plne na poslaní kongregácie, aj keď nemôžu byť aktívni v rozličných podujatiach.

Čo znamená byť laikom?

 • Byť laikom Srdca Ježišovho znamená stávať sa ochotnejším nástrojom v Božích rukách. Je to dobrodružstvo na celý život.
 • Byť laikom Srdca Ježišovho znamená zakúšať Božiu moc vo svojom živote. Je to dar ovocia, ktorý môžeme ponúknuť iným.
 • Byť laikom Srdca Ježišovho znamená učiť sa byť Srdcom Ježišovým na Zemi. Je to pohľad milosrdenstva.
 • Byť laikom Srdca Ježišovho znamená odovzdať každé ráno svoje ruky Učiteľovi, aby nám dal svoje. Je to príležitosť otvoriť dlane pre potreby ľudí.
 • Byť laikom Srdca Ježišovho znamená bezhranične dôverovať Jeho Milosrdenstvu v akýchkoľvek životných skúškach. Je to šanca začať nanovo ďalší deň.
 • Byť laikom Srdca Ježišovho znamená načúvať hlasu Majstra. Je to príležitosť učiť sa a adorovať.
 • Byť laikom Srdca Ježišovho znamená prejsť cestou uzdravenia lekára z nebies. Je to výzva ochotne pomôcť chorým a mať súcit v utrpení.
 • Byť laikom Srdca Ježišovho znamená zhovárať sa jazykom lásky so svojím Miláčikom. Je to čas modlitby.
 • Byť laikom Srdca Ježišovho znamená spoznávať aj Srdce Našej Milej Matky. Je to pokladnica milostí.
 • Byť laikom Srdca Ježišovho znamená odovzdať sa mu bez výhrad v jednoduchosti svojho srdca. Je to dotyk Božej lásky, objatie, z ktorého vyviera naša radosť.
 • Byť laikom Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho znamená akt zasvätenia Srdcu nášho Pána. Je to sľub angažovanosti a spolupatričnosti s Rodinou pátra Chevaliera, ktorý si každoročne obnovujeme pred Sviatosťou v kaplnke misijnej kongregácie.

Modlitby laikov

Modlitba laikov Rodiny Chevaliera

Pane, Tvoja trpezlivosť, znášanlivosť a odvaha nás učia žiť v pokoji s druhými. Už svojím narodením si zvestoval svetu pokoj. Daroval si pokoj svojim učeníkom pri poslednej večeri, pred svojím umučením, smrťou a zmŕtvychstaním.

Nech sa aj my, laici Rodiny Chevaliera, stávame nástrojmi Božieho pokoja. Daj nám milosť nasledovať ťa, kamkoľvek ideš, zachovať čistotu mysle a tela, byť chudobní pre Božie kráľovstvo.

Ako tvoji priatelia, spolupracovníci a laici MSC túžime každým dňom objaviť v hĺbke tvojho Srdca pokoj, lásku a požehnanie Ducha Svätého.

Naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, tvoj Syn ťa urobil Kráľovnou pokoja. Nauč nás jednote, svornosti, urob nás šíriteľmi pokoja podľa vzoru Srdca tvojho Syna. Amen.

Rozpomeň sa

Rozpomeň sa Naša Milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, veľké veci ti urobil Pán.

Zvolil si ťa za Matku a pozval ťa k sebe pod kríž. Dal ti účasť na svojej sláve. Vypočuje tvoje orodovanie. Odovzdaj mu náš chválospev a vďaku.

Odporúčaj mu naše prosby. Pomáhaj nám žiť v láske tvojho Syna, ako žiješ ty, aby prišlo Božie kráľovstvo.

Priveď všetkých ľudí k prameňu živej vody, ktorá prýšti z Ježišovho Srdca a prináša svetu nádej a spásu, spravodlivosť a pokoj.

Zhliadni na našu dôveru, odpovedz na naše volanie a buď vždy našou milou Matkou. Amen.

Charta laikov Rodiny Chevaliera

Naša misia:

 • prinášať Život svetu, hlásajúc každému Božiu lásku, ktorá vychádza z prebodnutého Srdca Krista, podľa hesla „Nech je všade milované Najsvätejšie Srdce Ježišovo"
 • objaviť a poznať Našu Milú Matku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá nás vedie k Najsvätejšiemu Srdcu svojho Syna

Duch:

 • milujúc Krista pripájať sa k čistej milosti rehoľnej Rodiny otca Chevaliera, ktorá ponúka svojim členom nasledovať Ježiša napodobňujúc jeho Lásku, byť Ježišovým Srdcom za každých okolností v živote, zdieľajúc ich pocity a rozjímajúc skrze viditeľný znak jeho Srdca

Požiadavky:

 • pre život s týmto poslaním posilňovať sa osobnou modlitbou a modlitbou v spoločenstve
 • byť v spojení s rehoľnou rodinou otca Julesa Chevaliera - „Laickí MSC" sa skladajú z rôznych skupín laikov po celom svete, zjednotených v rovnakom duchu a v poslaní zdieľať charizmy otca Chevaliera. Každá skupina si určuje vlastnú organizáciu podľa činnosti misie a svojho spojenia s rehoľnou rodinou otca Chevaliera (MSC, FDNSC, Sestry MSC), rešpektujúc súčasnú „chartu". Táto „charta" je bázou spoločnej práce. Každá koordinačná skupina v rámci svetadielov má za úlohu do budúcnosti prehĺbiť a rozvíjať činnosti v duchu „charty" s ohľadom na kultúrne špecifiká.
25. Júl 1999, ISSOUDUN, Francúzsko