Obnova laických sľubov

V dňoch od 7. – 9. decembra 2018 sa v duchovnom centre Lukov dvor konalo každoročné stretnutie laikov a priateľov Rodiny pátra Chevaliera, spojené so zasvätením sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a obnovením laických sľubov.

Vďaka pátrom bol vytvorený vzácny čas pre osobnú modlitbu, reflexiu, rozhovory a svätú spoveď.

V rámci programu sa preberali návrhy na vytvorenie nových stanov pre naše skupiny Laikov Rodiny pátra Chevaliera v duchu všeobecných smerníc oficiálne schválených Generálnym zhromaždením v Sao Paulo, Brazília 22. júla 2017.