Stretnutia zástupcov laikov MSC v Lyone

Lyon 10. – 12. máj 2019

Európske valné zhromaždenie zástupcov laikov z Belgicka, Holandska, Nemecka, Veľkej Britácie, Francúzska,  Talianska a Slovenska.

Miestom stretnutia bol dom kresťanského spoločenstva "Communauté de l’Epiphanie et de la Croix" (Spoločenstvo Zjavenia Pána a kríža) v Lyone.

Prítomní: Rita Cleuren (Belgicko), Elisabeth Hartmann (Nemecko), Hannie Jansen (Holandsko),  Sara Nash (Veľká Británia), Hans Kwakman (MSC-Duchovný poradca), Louis Joly (Francúzsko), Sylvie Barghon (Francúzsko), Elena Cedrola (Taliansko), Helena Gabčová (Slovensko),  Roland Douchin (tlmočník)

Cieľom stretnutia bolo podať správu o činnosti laikov Rodiny Chevaliera ako celku, a tiež v jednotlivých európskych krajinách.

Rita Cleuren, členka medzinárodnej Rady Laikov Rodiny Chevaliera informovala o aktuálnych krokoch Rady a zároveň predniesla správu o stave financií za uplynulé obdobie. Európske  Spoločenstvo laikov rodiny Chevaliera (so sídlom v Bruseli) požiadalo o oficiálne zaregistrovanie Laikov Rodiny Chevaliera medzi NGO vrámci EU (čo je nevyhnutné). Náklady činnia cca 10.000, - Eur.

Nasledovalo predstavovanie jednotlivých národných laických skupín.

Veľmi dôležitým bodom bol návrh práce do budúcna a priebežná formácia laikov.

Pre formáciu laikov sa odporúčajú On line kurzy, ktoré pripravuje páter Hans Kwakman v spolupráci s laikmi z Francúzska ako aj denné čítanie Svätého písma spojené s meditáciou.

Elisabeth Hartman vedie okrem iného kurzy biblickej drámy.

Informácie o činnosti  Tri-Generalatu priniesol Hans Kwakman a o MSC úlohách pre “JPIC” hovorila Rita Cleuren.

 

Belgicko

My sme… skupina obyčajných ľudí (dospelí, mládež a deti), ktorí zdieľajú srdce so svojimi blížnymi na základe presvedčenia, že „láska s otvoreným srdcom“ môže priniesť do spoločnosti láskavosť. Každý z nás sa snaží byť aktívny vo svojom vlastnom pracovnom a životnom prostredí. MSC Flanders pozostáva z dvoch kongregácií (MSC a FDNSC) a jedného laického hnutia. Tri vetvy  na rovnakom strome: Rodina Julesa Chevaliera, pomenovaná po našom zakladateľovi. Ale ako plynie čas sme si uvedomili, že laické hnutie MSC  naliehavo potrebuje nový názov: Hnutie otvoreného srdca. Život postavený na otvorenosti srdca - to je to, čo naša doba potrebuje! Byť schopný a dať pocítiť úprimnú a srdečnú spiritualitu - to je to, čo robí naše hnutie tak výnimočným: ktokoľvek kto chce zdieľať veci zo svojho vlastného života, zastaviť sa a premýšľať o svojich obavách a problémoch ktoré sú  pre neho dôležité. Ježiš je našou hlavnou inšpiráciou - s  otvorenosťou pozorne a empaticky počúvať ľudí, aj keď majú inú vieru, spoločne oslavovať našu vieru, robiť malé kroky smerom k nášmu najhlbšiemu jadru života, so vzostupmi a pádmi… cestou smerom k šťastiu duše. Naše hnutie ponúka aktivity pre rôzne vekové skupiny. Na európskej a medzinárodnej úrovni sme úzko spojení s celou Rodinou Chevaliera. Ktokoľvek ste, čokoľvek ste zažili v živote, veľmi radi uvítame vaše otvorené srdce!

 

Nemecko

V Nemecku existujú dve laické skupiny. V Duisburgu / Dinslakene máme 20 žien a v Pfaffrathu je menšia skupina troch žien. Skupiny majú mesačné stretnutia a aspoň raz za rok sa stretávajú spoločne. Obe skupiny sú sprevádzané sestrami MSC. Za organizáciu a obsah stretnutí sú zodpovední laici.

Pochádzajú z rôznych kultúrnych a denominačných prostredí a stretávajú sa v spoločenskom centre Sv. Petra, ktoré sa nachádza v multikultúrnej časti Duisburgu. Členovia – laici, žijú v rôznych mestách a okresoch a pracujú tam vo farnosti, v nemocniciach, vykonávajú návštevy doma, sú so svojimi rodinami a pôsobia vo svojom okolí. Spoločne sme začali sponzorovať detskú dedinu na Haïti.

Na našich stretnutiach  zdieľame svoje zážitky počas mesiaca a  pracujeme s bibliou alebo diskutujeme o textoch a impulzoch, ktoré sa dotýkajú našej spirituality.

Väčšina účastníkov praktizuje kontemplatívnu modlitbu.

Sestra Štefánia vedie víkendy na prehĺbenie kontemplácie. Raz ročne ponúkame duchovný týždeň na ostrove; pobyt je otvorený pre všetkým, ktorí hľadajú spiritualitu.

 

Holandsko

Holandskí laici Rodiny Chevaliera tvoria 3 skupiny, ktoré sa pravidelne stretávajú na modlitbách, reflexii a biblickom čítaní. Existuje tu aj koordinačná kontaktná skupina (Národná rada).

Raz ročne sa stretávame na obnovení sľubov, a taktiež raz za rok poriadame Národný deň pre laikov a  všetkých, ktorí majú záujem prísť a dozvedieť sa viac o našej činnosti.

Kontakt s MSC a FDNSC je vynikajúci a v prípade potreby sa vždy môžeme spoľahnúť na ich podporu.

Fotografia pochádza z oslavy „25 rokov laického hnutia v Holandsku“. Niektorí hostia sú z Nemecka a z Belgicka.

 

Taliansko

Skupina Našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vznikla 7. decembra 1993 v Oleggiu, v Taliansku.  Od toho dňa sme sa stretávali každý utorok večer vo farskom kostole Sv. Petra a Pavla v Oleggiu, ďakovali a chválili sme nášho Pána.

Bratstvo má duchovného vodcu pátra Giuseppeho Galliana msc (v januári 2018 bol zvolený za talianskeho  provinciála).

V auguste 1995 sme privítali milú návštevu, pátra Emiliana Tardifa msc, ktorý s radosťou prijal pozvanie na slávenie sv, omše, počas ktorej sa prihovoril trpiacim v našej farnosti. Otec Emiliano Tardif pri tejto príležitosti povedal, že aj malá modlitebná skupina sa môže stať veľkou komunitou, referenčným bodom pre mnohých ľudí, ktorí hľadajú Boha. To sa naozaj stalo a naše spoločenstvo postupne rástlo nielen v počte, ale aj duchovne.

Na jeseň roku 1995  začal páter Giuseppe Galliano spolu s našou skupinou raz mesačne sláviť svätú omšu za evanjelizáciu a za trpiacich. Počas týchto omší si spomíname na mnohých bratov a sestry aj zo vzdialených krajín.

Začiatkom roka 1996 sa naša modlitebná skupina stala bratstvom Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Naši laici sa obracajú na milosrdenstvo a milosti, ktoré plynú zo Srdca Ježišovho a vyzývajú každého, aby sa včlenil do aktívnej lásky Krista vo svete.

To znamená žiť charizmatickú cestu a zároveň spiritualitu Misionárov Najsvätejšieho Srdca, ktorí pôsobili vo farnosti Oleggio až do konca augusta 2015.

Vo februári 2017 sme privítali vzácnu návštevu Jeho Eminenciu kardinála Johna Ribata, biskupa Rochusa Tatamaiho, Fr. Damiana Fleminga a Fr. Anthonyho Arthura, ktorého túžbou bola púť ku hrobu ctihodného Enrica Verjusa, ktorý je pochovaný vo vnútri nášho farského kostola.

V priebehu rokov sa k talianskemu Bratstvu pripojilo tridsať komunít po celom Taliansku. Okrem toho, sú formované skupiny vo Švajčiarsku, Nemecku, Brazílii a v Spojených štátoch (Kalifornia), ktoré patria do nášho laického Bratstva. Každá skupina žije chvíle modlitieb, chvál a modlitby Srdca, takzvané dve krídla, ktoré umožňujú letieť aj lietadlu - ku ktorému je Bratstvo prirovnávané a ktoré má  svoje centrum v prebodnutom Ježišovom Srdci.

Každý mesiac slávi páter Giuseppe Galliano v rôznych bratstvách Eucharistiu, Evanjelizácie s príhovorom za trpiacich a taktiež vedie stretnutie Modlitby Srdca

Každý rok sa organizuje Seminár Vyliatie Ducha Svätého; je to päťdesiatdňový zážitkový kurz a jeho cieľom je znovu objaviť dary a charizmy, ktoré dáva účastníkom Pán. Na konci kurzu je prítomným venovaná modlitba,   ktorá predstavuje novú cestu pre obnovený život v Duchu Svätom.

Ústredným momentom každého roka, ktorý zjednocuje celé Bratstvo, je duchovná obnova.

La Thuile (AO) - intenzívny týždeň modlitby a zdieľania s bratmi, príležitosť pre duchovný a ľudský rast pre nás všetkých.

Každoročne - od roku 2017 - sa pri príležitosti sviatku Krista Kráľa v Paestum (SA) a v Terrasini (Pa) konajú štvordňové duchovné cvičenia zamerané najmä na prax modlitby a Srdca.

Od roku 1997 sa vydáva mesačne časopis "Oltre". Obsahuje katechézu, svedectvá a informácie týkajúce sa bratstva, ktoré možno nájsť aj na stránke

www.nostrasignoradelsacrocuore.it.

Na našich stránkach nájdete aj všetky nahrávky podujatí vysielaných na kanáli Betanialive.it.

Je možné sledovať živé podujatia nášho Bratstva cez stránku Facebook „Fraternità Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù Oleggio e Novara“ (Bratstvo Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca v Oleggio a v Novara).

 

Slovensko

Slovenské spoločenstvo laických misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vzniklo 5. januára 1996 v Jarku ako veľmi malá miestna skupina. Odvtedy sa rozrástla a rozšírila do Nitry a Bratislavy. V súčasnosti máme my, laickí misionári Rodiny Chevaliera, 17 členov v Nitre a 10 v Bratislave.

Naším poslaním a túžbou je žiť charizmu, spiritualitu a poslanie Chevalierovej Rodiny vo svete kdekoľvek sme, žijeme, pracujeme a pôsobíme.

Sme v úzkom spojení s pátrami MSC a sestrami Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca.

Stretávame sa na spoločných modlitbách, adorácii, meditácii, zdieľaní... Pomáhame si a stretávame sa na formácii, modlitby a zdieľanie spravidla druhú nedeľu v mesiaci. Každý piatok sa modlíme za chorých, trpiacich a tých, ktorí potrebujú duchovnú či inú pomoc, a to prostredníctvom príhovoru pátra Chevaliera.

Spoločne posilnení na duchu sa snažíme pôsobiť v charite, podporovať misie, navštevovať starých ľudí, starať sa o chorých, vzdelávať a starať sa o deti, liečiť, písať, čítať, evanjelizovať, tiež podporovať a chrániť rodinu a prírodu. Ale aj variť, spievať, tancovať, prednášať, vymýšľať projekty, záhradníčiť, prekladať, chodiť na púte a výlety do prírody. Každý sa zapája podľa svojich schopností a talentov. Sme zjednotení v priateľstve a spoločnom úsilí žiť lásku k Najsvätejšiemu Ježišovmu  Srdcu v rodine i vo svete.

Aby sme sa mohli stať lepšími a milujúcimi ľuďmi.

Aby bol svet lepším miestom pre každého.

A tak, aby Najsvätejšie Srdce Ježišovo bolo milované všade a navždy.

 

Francúzsko

Naše bratstvo «Alain de Boismenu» pozostáva z jednej skupiny 5 laických členov rodiny Chevaliera so sídlom v Le Mas Rillier pri Miribeli (neďaleko Lyonu vo Francúzsku).

Každý piatok, v deň, ktorý sa zameriava najmä na Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ponúkame eucharistickú adoráciu od 15:00 do 17:30. Na záver je svätá omša a vešpery.

Na prvý piatok každého mesiaca sa omša, ktorá bola oznámená pátrom MSC, ktorý sprevádza našu skupinu, slávi za chorých. Po omši máme agapé  a čas duchovného zdieľania, toho, čo prináša náš život.

Podieľame sa na tom, čo žijeme, na formačnom online kurze, ktorý ponúka páter Hans Kwakman a na Informačnom bulletine Rodiny Chevaliera, ktorý sa vydáva štvrťročne vo Francúzsku a v Švajčiarsku.

Tieto momenty skúmania, zdieľania a formovania nám pomáhajú v našom každodennom živote. Snažíme sa žiť každý deň s Kristovým Srdcom, byť viac milujúcimi, mierumilovnejšími.

Ježišovo prikázanie „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval Vás“, prináša celý jeho význam a obohacuje nás prostredníctvom bratstva.

 

Španielsko

Dobré ráno,

V odpovedi na vašu žiadosť tu uvádzam dve fotografie, ktoré tu máme zo skupiny laikov a niektorých ich aktivít. Sú spred niekoľkých rokov a nie sú na nich všetci súčasní členovia komunity LMSC, ale myslím, že to poslúži.

Obe sú z každoročnej obnovy, ktorú mávame vždy od 5. do 8. decembra, vtedy každý, kto si to želá, obnovuje svoj záväzok patriť do komunity LMSC. Miesto je dom MSC vo Valladolid,   kde je komunitná kaplnka.

Fotografie sú spred niekoľkých rokov, pretože nemáme novšie, na ktorej by sme boli všetci. (Keďže každý má teraz telefón, ktorým fotí. Myslím, že sme už zabudli urobiť skupinové fotografie).

Ďakujem vám veľmi pekne za vašu prácu, ktorú požehná Pán. Pozdrav od nás všetkých, s bratským objatím.

Chema, msc

 

Naša činnosť zostáva naďalej rovnaká, a to:

- spoločná modlitba každý štvrtok

- obnova raz za tri mesiace

- "jarmok“ v novembri / decembri, ktorého príjem je určený pre misie v Amerike, alebo v Afrike.

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image