Mgr. Jana Vindišová, PhD., psychologička

Mgr. Jana Vindišová, PhD., psychologička

Narodila v roku 1984 v Trenčíne. Absolvovala magisterské (2010) a doktorandské štúdium (2013) psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre psychológie, zároveň pracuje ako školský psychológ a psychológ v Centre pre rodinu v Trenčíne. Venuje sa tiež prednáškovej a lektorskej činnosti. V rokoch 2016-2018 spolupracovala pri diagnostike kandidátov zasväteného života. Absolvovala výcvik v Rodinnej terapii a terapii vzťahovej väzby, Terapii hrou a Muzikoterapii, ako aj krátkodobé kurzy v diagnostike, práci so skupinou a vybraných terapeutických technikách. Od roku 2017 je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýze v ČR. V rámci psychologického poradenstva a terapie sa zameriava na emocionálne, vzťahové, rodinné a výchovné problémy s osobitným dôrazom na integráciu duševnej a duchovnej perspektívy pri pohľade na človeka a konkrétne formy pomoci.