Mgr. Jana Bieščad (rod. Vindišová), PhD., psychologička

Mgr. Jana Bieščad (rod. Vindišová), PhD., psychologička

Narodila v roku 1984 v Trenčíne. Absolvovala magisterské (2010) a doktorandské štúdium (2013) psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre psychológie, zároveň pracuje ako psychológ a terapeut v Centre celého človeka Enoia v Považskej Bystrici. Venuje sa tiež prednáškovej a lektorskej činnosti. V rokoch 2016-2018 spolupracovala pri diagnostike kandidátov zasväteného života. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze v ČR, výcvik v metóde EMDR so zameraním na spracovanie traumy, výcvik v Rodinnej terapii a terapii vzťahovej väzby, Terapii hrou a Muzikoterapii, ako aj viacero krátkodobých výcvikov v diagnostických a terapeutických technikách. V rámci psychologického poradenstva a terapie sa zameriava na emocionálne i vzťahové problémy, ako aj prácu s traumou s osobitným dôrazom na integráciu duševnej a duchovnej perspektívy pri pohľade na človeka a konkrétne formy pomoci.