Slávka Karkošková

Slávka Karkošková

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (1979) je absolventkou magisterských štúdií v odbore katolícka teológia (1997-2002, TI Košice, Univerzita Komenského, Bratislava), ako aj v odbore sociálna práca so špecializáciou na psychologickú starostlivosť o človeka (1999-2004, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra). 

V rámci doktorandského štúdia v odbore katolícka teológia (2002-2007, TF Košice, Katolícka univerzita v Ružomberku) obhájila licenciátsku prácu na tému Páchateľ sexuálneho zneužívania detí v pastoračnom poli: Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu a následne dizertačnú prácu na tému Obete sexuálneho zneužívania detí v pastoračnom poli : Od poznania fenoménu k teologickým odpovediam ako predpokladom zodpovedných pastoračných opatrení

V roku 2013 habilitovala v odbore sociálna práca (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava) pričom obhájila habilitačnú prácu na tému Forenzná sociálna práca vo vzťahu k problematike sexuálneho zneužívania detí.

Absolvovala tiež dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii (2005-2008, DIALÓG – Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii, Košice); dlhodobý výcvik v psychotraumatológii a EMDR (2007-2009, Slovenský inštitút pre psychotramatológiu a EMDR, Trenčín), jednosemestrálny postgraduálny kurz pastorálnej psychológie (FF, Trnavská univerzita v Trnave), dvojsemestrálny postgraduálny kurz Safeguarding: Ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (2018-2019, Pontificia Universita Gregoriana, Centre for Child Protection & Katolícka univerzita v Ružomberku, TF Košice), viacero kratších postgraduálnych vzdelávacích kurzov v oblasti viktimológie a psychotraumatológie (vrátane Postgraduate Course on Victimology, Victim Assistance & Criminal Justice (2017, World Society of Victimology &  Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia), a akreditovaný výcvik Supervízia v pomáhajúcich profesiách (2018, Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, Dolná Krupá).  

Štrnásť rokov (od 2005 do 2019) pôsobila na akademickej pôde, kde sa pri výučbe rôznych predmetov (ako napr. Sociálnoprávna ochrana detí, Sociálna práca s obeťami násilia, Krízová intervencia) okrajovo dotýkala aj problematiky sexuálneho zneužívania. 

Narastajúci záujem o vzdelávacie semináre špecificky zamerané na problematiku sexuálneho zneužívania detí ju však stále viac viedol k lektorovaniu mimo akademickej pôdy. Od roku 2003 lektorovala už viac ako 300 seminárov (zvyčajne jednodňových alebo dvojdňových) pre široké spektrum pomáhajúcich profesií (sociálni pracovníci, pedagógovia, kňazi, pastori, psychológovia, psychoterapeuti, policajní vyšetrovatelia, prokurátori, vyšší súdni úradníci, sudcovia) na Slovensku aj v Čechách. 

Okrem lektorovania sa venuje výskumu zameranému na problematiku sexuálneho zneužívania a sexuálneho obťažovania. Ako expertka aktívne spolupracuje s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách. 

V roku 2007 založila občianske združenie Ascend, ktoré sa zameriava špecificky na problematiku sexuálneho zneužívania detí. Osobné, telefonické alebo emailové konzultácie poskytla od vtedy niekoľkým desiatkam dospelých, ktorí sa v detstve stali obeťami sexuálneho zneužívania ako aj desiatkam dospelých laikov či profesionálov, ktorí sa zapodievajú riešením aktuálneho podozrenia, že nejaké dieťa bolo alebo je obeťou sexuálneho zneužívania. 

Je autorkou niekoľkých desiatok vedeckých a odborných člán­kov a štyroch mo­no­grafií venovaných téme sexuálneho zneužívania detí: Pá­cha­teľ se­xuál­neho zneužívania detí medzi nami (2005), Sociálna práca s páchateľ­mi a obeťami sexuálneho zneužívania detí (2013), Obete se­xuál­­neho zneuží­vania detí medzi nami (2014, 2016), Sexuálne zneužívanie detí vo svetle výskumných poznatkov (2021). Texty viacerých jej publikácií možno nájsť v plnom znení na: https://www.researchgate.net/profile/Slavka-Karkoskova/research 

K osvete v oblasti náročnej problematiky sexuálneho zneužívania detí sa snaží prispievať aj prostredníctvom rozhovorov pre média a vystupovaním v diskusiách (ich zoznam možno nájsť na http://sexualne-zneuzivanie.sk/vystupenia-v-mediach.html).