21/24 Učme sa spolu stárnuť (uzavretá skupina)

Učme sa spolu stárnuť (uzavretá skupina)
Začiatok: 13. jún 2024
Ukončenie: 16. jún 2024
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Vek 55 rokov a viac.

Cieľom programu je utvárať spoločenstvo založené na budovaní vzájomných vzťahov s Ježišom uprostred. Lektori sú muž a žena, psychoterapeuti so psychologickým vzdelaním a životnou skúsenosťou kresťanov. Nie sú lekári. Nebudú teda poskytovať odborné rady k zdravotnému stavu, ani nechcú, aby v centre programu boli choroby účastníkov. Sami sú seniori, preto ten dôraz na spoločné učenie. Budeme na jednej lodi. Tým, ktorí sa stanú členmi skupiny, zaručíme v prípade záujmu možnosť pokračovať aj v ďalších termínoch. Noví budú prijímaní, len ak sa uvoľní miesto, do celkového počtu 15 ľudí.

Aj program budeme tvoriť spoločne. Spolu sa budeme usilovať vytvárať atmosféru dobrého a zdravého života kresťanov seniorov. Môžu k tomu prispieť duchovno - psychologické diskusie šité na mieru podľa konkrétnych záujmov a potrieb účastníkov. Pre pokojnú starobu je dôležité prijatie seba, blížnych, odpustenie, zmierenie, ale aj otvorenosť Pánovi. Aj lektori si oveľa viac uvedomujú dôležitosť Božej milosti v porovnaní so životom v mladších rokoch, keď sa spoliehali „na vlastné sily“. Nebudeme sa vyhýbať ani téme (dobrej) smrti a kresťanskej nádeji, ktorá presahuje horizont pozemského života. Ten chápeme ako putovanie do nášho pravého, večného domova. No kým sme ešte tu, nechceme pasívne čakať na smrť. Do programu zaradíme relaxačné a tvorivé aktivity. Vlastné hudobné nástroje sú vítané.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovanie bolo ukončené!